Elegida  el  27  de desembre  de  2014

 
Càrrec Responsable Labor específica
president Vicent Loscos Solé que consta als estatuts, visites, publicacions, socis, correu i web
secretària Assumpció Vilaseca Viladrich que consta als estatuts, programació curset d'estiu, concursos
tresorer David Porta Porta que consta als estatuts,
coordinació curset d'estiu, gestions
vocal Carles Labèrnia Badia programació curset d'estiu, gestions
vocal Eusebi Valera Casquet cursets de marges
vocal Jaume PedrósMiquel coordinació cursets de marges
vocal Joan Bròvia Pijoan a disposició de la junta
vocal Marina Porta Treviño coordinació curset d'estiu, publicitat, facebook
vocal Xavier Solé Borràs coordinació Associació d'Entitats per la Pedra Seca i Arquitectura Tradicional